Viking Genootschap

Het Viking Genootschap – Europees Studie- en Onderzoekscentrum voor Noordse Oudheidkunde, Runen en Mythologie (ESONORM)

heeft tot doel: studie en onderzoek van de Noordse Mythologie, Oudheidkunde en Runenkennis; in het bijzonder toegespitst op de Vikingtijd. Zij mag alle activiteiten ondernemen en alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals:
•       Aanleggen en beheer van een volledige documentatie betreffende voornoemd onderzoeksgebied en de aanverwante materies.
•       Uitbouw en beheer van een studie - en documentatiecentrum dat ten dienste staat van professoren, leraars, onderwijzers, studenten, scholieren, en allen die op dit gebied studie willen verrichten of theses maken.
•       Uitbouw en beheer van een bibliotheek die zowel geschreven als gedrukte zaken kan bevatten, evenals andere al of niet gedigitaliseerde informatiedragers.
•       Verzamelen van erfgoed, historische tuigen/onderdelen en aanverwante activiteiten om deze te showen of verkopen aan het grote publiek. Deze activiteiten te promoten, te verspreiden en te exploiteren.
•       Tevens kan zij bijeenkomsten organiseren door onder meer het inrichten van evenementen, beurzen, alle culturele activiteiten, het aankopen van onderdelen, het beheren van herstellingsplaatsen, bergplaatsen en producten die ze interessant acht zowel te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland en diverse organisaties m.b.t. het doel.
•       Zij kan eveneens optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken.
•       Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee.
•       Verzamelen en beheer van fondsen en andere middelen om de studie en vorsing mogelijk te maken en/of te bevorderen.
•       Deelname aan en organisatie van colloquia, studie - en vormingsdagen.
•       Bevorderen van werk - en denkwijze volgens oude gebruiken en integreren van Noordse kunst - en gebruiksvoorwerpen of - motieven in het dagelijkse leven.
•       Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met vroegmiddeleeuwse traditie, kunst, cultuur en erfgoed, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, zowel in binnen- en buitenland.
•       Uitbouw en beheer van een museum m.b.t. de Vikingtijd, waarin ook hun herkomst, invloed en restanten tot heden worden belicht.
•       Historisch onderzoek en ondersteuning bij inrichting tentoonstellingen en musea.
•       Bouwen van historische replica’s en maquettes en uitbouwen van een replicaschool.
•       De vereniging heeft tevens als doel het beschermen, het restaureren, het in perfecte staat bewaren, in het verkeer brengen, het tentoonstellen en het verhandelen van oude tuigen te bevorderen.
•       Research en ondersteuning bij of zelf bouwen van decors voor archeologische en historische theatrale, museale, mediatieke doelen en evenementen.
•       Bestuderen en beheren van private verzamelingen.
•       Toetsen van archeologische vondsten aan de praktijk bij middel van proefondervindelijke archeologie en levende geschiedenis, en door het inrichten van werkstages, studieweekeinden, optredens, opbouw van “levende musea“ en educatieve tentoonstellingen. De werkgroep proefondervindelijke archeologie en levende geschiedenis, re-enactment draagt de naam “Scaldingi”.
•       Houden van voordrachten, voorstellingen en activiteiten met promotiedoeleinden.
•       Deelname aan en organisatie van historische, educatieve, toeristische, culturele en commerciële evenementen en mediavoorstellingen.
•       Organiseren en mede organiseren van historische evenementen, happenings, feestelijkheden, tradities en mythologisch geïnspireerde rituelen, beurzen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard
•       Samenwerking tussen diverse onderzoekers en onderzoekscentra en andere organisaties of instellingen die met dit onderwerp of een aanverwant bezig zijn, nastreven en bevorderen.
•       De vereniging kan zich ook bezighouden met werklozenwerking en -projecten, opvoeding en cultuur in de geest van de Vikingtijd en kan hiervoor afzonderlijke inrichtingen uitbouwen, beheren en uitbaten
•       Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.
•       Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen en allerlei zaken beheren en uitbaten die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.